19:58 Chủ Nhật, 24/06/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
27 Tháng Năm 2015 11:00:00 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Một trong những nét nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, đó là công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo thống kê và rà soát, có 89 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau thời gian áp dụng các TTHC, qua các năm thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiến hành rà soát và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính và công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở , đến nay có 74 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Cùng với đó, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, giải quyết TTHC. Công khai bộ TTHC về lĩnh vực quản lý của ngành tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, trên trang thông tin điện tử của sở để mọi tổ chức, cá nhân có thể tra cứu nhanh, đơn giản và thuận tiện, bố trí cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC. Với cách làm này, công tác giải quyết khiếu nại cũng như các thủ tục hành chính được thực hiện một cách nhanh chóng, loại bỏ bớt những quy định, thủ tục rườm rà, gây phiền hà, khó khăn khi giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân.

Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai đã tiến hành cải cách tổ chức bộ máy, nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới. Theo đó, đến nay, Sở đã có 17 phòng, ban, đơn vị ( 09 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 08 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở), với 325 biên chế. Trong đó biên chế công chức hành chính 68 ; biên chế sự nghiệp 257. Bộ máy hành chính được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc theo Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, bằng việc thường xuyên cử các cán bộ tham gia các khoá học chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. nghiệp vụ; tăng cường bổ sung thêm những cán bộ trẻ, có năng lực, có sự sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Nhìn chung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức trong toàn ngành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy tổ chức, một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là việc hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước bằng việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cải cách hành chính như: sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống email để gửi và nhận văn bản, triển khai, sử dụng có hiệu quả các phần mềm mã nguồn mở áp dụng vào công tác chuyên môn quản lý của ngành góp phần vào việc CCHC của Sở. Đến nay, 100% CBCCVC&NLĐ của Sở đã sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Các TTHC được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở, cập nhật thường xuyên các thay đổi, tình hình và kết quả thực hiện TTHC của Sở. Ngày 15/5/2014 Hệ thống quản lý chất lượng của Sở đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận lần thứ 2 và đã được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

Với những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai đã có bước tiến rõ nét, tuy nhiên, nhằm thực hiện những yêu cầu nhiệm vụ mới, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục CCHC trong toàn hệ thống. Tập trung cải cách về văn hóa, du lịch, thể thao, gia đình theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp liên ngành; Tiến hành rà soát, tham mưu ban hành lại Quy chế chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, rà soát chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, phòng, ban. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý. Chú trọng ứng dụng trong CCHC, chia sẻ thông tin quản lý giữa tỉnh với các huyện, xã; hỗ trợ các hoạt động công khai dân chủ, giám sát hoạt động một cửa, hoàn thiện dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra đối với các phòng, ban trực thuộc Sở VHTTDL.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hoà ứng dụng tin học hoá trong cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker
        Bullet  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
        Bullet  Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì Lễ ra mắt Tổ công tác Đề án 896 về cải cách thủ tục hành chính
 

opera fix