19:58 Chủ Nhật, 24/06/2018
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
10 Tháng Ba 2016 11:51:00 GMT+7
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch, mới đây Bộ VHTTDL đã có công văn số 325/BVHTTDL-KHTC gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện nhiệm vụ; liên kết, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, trong công văn nêu rõ những định hướng của Bộ VHTTDL về các vấn đề nêu trên, cụ thể đối với việc tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện nhiệm vụ Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở trực thuộc Bộ nâng cao nhận thức đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố về chủ trương, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết, tính cấp bách của việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ sự nghiệp công để hướng tới việc cung cấp tốt hơn dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân và bảo đảm cho các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo được tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ cơ bản thiết yếu với chất lượng cao hơn.

Ngoài ra, từng bước hoàn thiện cơ chế, đảm bảo đồng bộ các yếu tố thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các nguyên tắcc như:

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước giao nhệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới và hải đảo.

Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước chuyển từ việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập như hiện nay sang thực hiện phương thức đặt hàng, mua hàng dựa trên cơ sở hệ thống địnhnh mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp mà không phân biệt cơ sở công lập, ngoài công lập nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm cho các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập phát triển bình đẳng.

Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị dự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính (từng bước tính đủ giá trị dịch vụ và giảm trợ cấp ngân sách) có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý. Đồng thời, đổi mới cơ chế phân phối theo hướng vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động vừa có tích lũy để tái đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với việc liên kết, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các tỉnh, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Về việc này Bộ VHTTDL định hướng, trong các năm qua, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và tích cực thực hiện chủ trương xã hội hóa. Theo đó, Bộ đã triển khai thực hiện chủ trương của Nhà nước theoNghị định 69/2009/NĐ-CP và 59/2014/NĐ-CP khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Việc triển khai chủ tưởng sử dụng tài sản của các đơn vị sự nghiệp vào liên kết, hợp tác đầu tư đã góp phần nâng cấp và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất là nhà, đất được giao quản lý, huy động các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giúp tăng cường nguồn thu của các đơn vị, đảm bảo tự chủ tài chính trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành văn hóa, thể thao và duc lịch, Bộ VHTTD đề nghị các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch: nghiên cứu các văn bản của nhà nước quy định về quản lý, sử dụng, khai thách tài sản, liên kết, xã hội hóa. rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Lựa chọn các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng thực hiện liên kết, xã hội hóa để nâng cao hiệu quả, công suất sử dụng cơ sở vật chất, tài sản nhà nước. Lập đề án, phương án khai thách trình UBND tỉnh, thành phố xem xét theo thẩm quyền.

N. H      

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang: xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh
        Bullet  Sở VHTTDL Sơn La: đơn giản hóa thủ tục hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL gắn cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm
        Bullet  Những kết quả đạt được từ công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
        Bullet  Ban hành 7 loại biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực TDTT
        Bullet  Tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL
 

opera fix