07:44 Thứ Tư, 23/01/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTL thành lập Tổ Cải cách hành chính
11 Tháng Mười Một 2016 11:26:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3873/QĐ-BVHTTDL ngày 7/11/2016 về việc thành lập Tổ Cải cách hành chính.

Theo Quyết định thành lập, Tổ Cải cách hành chính sẽ có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những vấn đề về công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Tổ Cải cách hành chính sẽ triển khai xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kế hoạch ngắn hạn về công tác cải cách hành chính của Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ trong các lĩnh vực thể chế hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công.

Theo dõi và xử lý nghiệp vụ về các vấn đề (Thực hiện các chương trình cải cách hành chính của Chính phủ theo phân công của Bộ trưởng; Tham gia góp ý về những nội dung liên quan đến cải cách hành chính đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm.

Cùng với đó, xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính của Bộ; Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ và trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ, của Chính phủ trong từng giai đoạn; Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Hướng dẫn thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ tin học phục vụ hoạt động quản lý hành chính của Bộ theo quy định; Thực hiện hợp tác quốc tế về cải cách hành chính theo quyết định của Bộ trưởng; Tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách hành chính của Bộ); Phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng để thực hiện các nhiệm vụ được giao;  Quản lý công chức và tài sản được giao trong Tổ theo quy định của Bộ và pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Tổ Cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ trưởng.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
        Bullet  Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận: điểm sáng trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, gia đình, Thể dục, thể thao và Du lịch
        Bullet  Giai đoạn I (2011-2015) công tác cải cách hành chính Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bộ VHTTDL triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
        Bullet  Bộ VHTTDL tích cực, đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
        Bullet  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp năm 2016
        Bullet  Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hoá
        Bullet  9 tháng đầu năm 2015: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ VHTTDL
 

opera fix