17:57 Thứ Bảy, 25/05/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
25 Tháng Năm 2018 11:01:00 GMT+7
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước đã thu được nhiều kết quả khả quan. Nội dung về cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên với nhiều hình thức đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhân dân trong tỉnh.

Nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả cải cách hành chính đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong những năm qua Bình Phước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 9/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Phước cũng ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như: Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh, của Sở VHTTDL.

Cùng với đó tuyên truyền và phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Tập trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Từng bước tuyên truyền về việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính; việc tếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở, các đơn vị sự nghiệm trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã. Thông tin rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; xây dựng quy trình, thời gian giải quyết để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng cấp; Thường xuyên rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước; kiến nghị loại bỏ những thủ tục hành chính phức tạp) gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính mới được nhà nước ban hành; tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; Cập nhật và công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức như: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị, công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương;

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh. Phấn đấu 100% các thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; trên 80% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã có hồ sơ TTHC giải quyết đúng hẹn cho người dân, tổ chức; 100% hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết cho người dân, tổ chức đều có văn bản xin lỗi;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh. Xây dựng Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phấn đấu năm 2018 đạt mục tiêu 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định;

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục bổ sung, nâng cấp hạ tầng về ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được trang bị máy tính nối mạng phục vụ công việc. Mở rộng mạng WAN; kết nối với hệ thống mạng của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhằm chia sẻ dữ liệu, thông tin và làm việc trên môi trường mạng. Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong các ngành: Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống hộp thư công vụ, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi công việc. Ứng dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng được cấp cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đảm bảo 80% các cơ quan, đơn vị được tích hợp chữ ký số điện tử trong năm 2018. Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy trình ISO.

Trong thời gian tới để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước đã đề ra các giải pháp thực hiện như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính; Chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các đơn vị thuộc Sở đưa nội dung cải cách hành chính vào các cuộc họp định kỳ của đơn vị mình để quán triệt, triển khai, thực hiện và đánh giá. Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức về cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Lấy kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước làm cơ sở để đánh giá, sử dụng, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. 

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ninh Thuận nâng cao công tác cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Xây dựng phương án đơn giản hóa 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao
        Bullet  Đơn giản hóa thủ tục hành chính 13 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau
 

opera fix