10:54 Chủ Nhật, 17/02/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác cải cách hành chính
22 Tháng Sáu 2018 00:45:00 GMT+7
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã đã ban hành Kế hoạch để thực hiện việc cải cách hành chính cũng như kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính,..

Công tác cải cách hành chính được Ban Giám đốc Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Hằng tuần, tại cuộc họp giao ban sáng thứ Hai, công tác cải cách hành chính luôn được báo cáo cụ thể và BGĐ Sở đã kịp thời chỉ đạo thực hiện và xử lý các khó khăn, tồn tại.

Việc thực hiện cơ chế 1 cửa được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo hằng tuần tại cuộc họp giao ban, nhằm đảm bảo quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa, qua dịch vụ Bưu chính đúng hẹn. Trong 6 tháng đầu năm, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được lãnh đạo Sở quan tâm như: Chỉ đạo thực hiện việc trang bị hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, máy tính cá nhân, máy chủ, hệ thống tường lửa, đảm bảo hoạt động chuyên môn cho cán bộ công chức; Chỉ đạo nâng cấp cập nhật thông tin thường xuyên cho trang thông tin điện tử của ngành;Thường xuyên giám sát việc thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử trên hệ thống văn phòng điện tử E-gov; Chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng thi chứng chỉ tin học trình độ A, đến nay 100% cán bộ công chức thuộc khối văn phòng Sở đã đủ chuẩn về công nghệ thông tin theo quy định. Công tác tổ chức họp giao ban về cải cách hành chính được thực hiện vào sáng thứ Hai hằng tuần (kết hợp với cuộc họp giao ban tuần). Lãnh đạo Sở thường xuyên nghe báo cáo, chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực CCHC.

Trên cơ sở Bộ Chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở VHTTDL đã thực hiện việc hướng dẫn phân công các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, lượng hóa việc chấm điểm cải cách hành chính bằng công thức cho từng khối: Các phòng quản lý, các đơn vị trực thuộc. Trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ngoài việc xử lý hồ sơ trên phần mềm 1 cửa, Sở VHTTDL còn thực hiện việc quản lý hồ sơ trên bảng biểu excel, nhằm theo dõi và hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hạn (Văn phòng theo dõi và nhắc nhở các phòng chuyên môn về các hồ sơ sắp đến hạn phải trả).

Sở VHTTDL đã thực hiện niêm yết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tại bảng Hướng dẫn thủ tục một cửa và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Sở VHTTDL đã thông báo cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính sẽ không tiếp nhận hồ sơ giấy và bắt buộc nộp hồ sơ qua mạng đối với 41 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3. Tính đến nay, Sở đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, chiếm gần 80% số lượng hồ sơ đã xử lý. Hiện Sở cũng đang áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Sở VHTTDL đã phối hợp triển khai các nhiệm vụ và kiện toàn nhân sự tham gia bộ máy hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh. Đồng thời, đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thưc hiện hoàn toàn tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Thực hiện tốt việc phối hợp với các Sở, ngành và Trung tâm hành chính công tỉnh, ứng dụng hiệu quả các tiện ích về công nghệ thông tin-truyền thông để thực hiện tốt cơ chế một cửa - cơ chế một cửa liên thông.

Về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở đã thực hiện việc xác định số lượng công chức của Sở được bố trí theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức, hoàn chỉnh bảng mô tả công việc và khung năng lực của công chức theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV. Ban hành Phân công công việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở do bổ sung, kiện toàn nhân sự Phó Giám đốc Sở theo quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của phòng Quản lý văn hóa, Quản lý Di sản văn hóa, Tổ chức pháp chế, Văn phòng, Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình. Xác định cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp của Sở. Thực hiện việc tuyển dụng viên chức đúng quy định của Luật Viên chức, các Thông tư của Bộ Nội vụ, hướng dẫn của Sở Nội vụ. Sở VHTTDL đã thực hiện tốt các quy định về biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao, bố trí và sử dụng, phù hợp với vị trí việc làm, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác cải cách chế độ công chức, công vụ, việc quản lý sử dụng cán bộ công chức đã được Sở VHTTDL cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm theo đúng yêu cầu. Đồng thời, hoàn chỉnh bổ sung xác định vị trí việc làm của công chức (bảng mô tả công việc, khung năng lực). Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì thường xuyên. Sở VHTTDL đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-SVHTTDL về kiện toàn Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các phòng, ban, đơn vị đã chấp hành tốt về thời gian, giờ giấc làm việc; Quy chế, nội quy cơ quan; Văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân và các tổ chức; Việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; Việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, phổ biến tuyên truyền các quy định và nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, công khai số điện thoại của Tổ kiểm tra trên trang Thông tin điện tử của Sở. Tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân khi đến liên hệ công việc về thái độ cũng như chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Sở VHTTDL đã triển khai đến các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí. Đến nay, các đơn vị sự nghiệp đã có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả công việc như: Tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp; Khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực của ngành. Hiện nay,12/12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện các chế độ chính sách nhà nước theo quy định. Việc quản lý thực hiện kinh phí và quản lý tài sản công trên tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính như văn phòng phẩm, điện thoại, nhiên liệu, điện nước, mua sắm tài sản công, tiếp khách...  Việc thực hiện khoán chi đã giúp cho đơn vị chủ động điều hành, cân đối các nhiệm vụ chi, tiết kiệm chi phí để bổ sung tăng thu nhập thêm cho CBVC, tạo động lực cho CBVC yên tâm công tác, yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã tạo điều kiện cho các đơn vị từng bước hoàn thiện các chế độ, định mức chi tiêu để làm căn cứ khoán chi, từ đó tạo sự chủ động và khuyến khích tiết kiệm chi, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản. Qua đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đoàn thể, CBVC, góp phần duy trì kỷ luật tài chính, chống các biểu hiện tiêu cực trong thu - chi ngân sách. Đối với công tác tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP và đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai cũng đặt các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: Tiếp tục phát huy tốt vai trò chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính. Đảm bảo việc cải cách hành chính đạt được những kết quả cụ thể và thuyết phục. Gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng của từng phòng, ban, đơn vị. Phát huy các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phòng quản lý về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính đã được công bố; cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết.  Định kỳ hàng quý có đánh giá rút kinh nghiệm công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan. Văn phòng Sở và các phòng quản lý thực hiện đúng quy định về quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đồng thời chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Xác định tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của Sở trong năm; Đánh giá tỷ lệ % giữa hồ sơ được trả đúng hạn so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm. Phấn đấu đạt 100% hồ sơ trả đúng hạn.

Rà soát, hoàn chỉnh bảng mô tả công việc và khung năng lực của công chức theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV. Xác định cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc tuyển dụng viên chức đúng quy định của Luật Viên chức. Quản lý, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức lên phần mềm theo đúng yêu cầu. Trích xuất dữ liệu từ phần mềm phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
        Bullet  Ninh Thuận nâng cao công tác cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
        Bullet  Xây dựng phương án đơn giản hóa 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, Thể thao
 

opera fix