10:20 Chủ Nhật, 17/02/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
03 Tháng Bảy 2018 00:51:00 GMT+7
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) theo Chương trình hành động số 02/CTr-UBND, ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 27/6/ 2014 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng nhiều chương trình, chính sách nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC phân công rõ từng nhiệm vụ trong thực hiện CCHC; trong đó tập trung 4 nội dung: phân công nhiệm vụ CCHC, tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, công tác tuyên truyền CCHC và công tác kiểm tra CCHC.

Về phân công nhiệm vụ CCHC, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-SVHTTDL, ngày 31/7/2017 về việc kiện toàn Tổ cải cách hành chính của Sở với nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Triển khai thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm tại Sở và các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và công văn số 1572/UBND-NC ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh, hàng năm số người đã kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy chế số 05-QC/TƯ ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Triển khai thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quy định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ CCHC cho Văn phòng Sở tham mưu. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành quyết định thành lập các tổ chuyên môn, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CCHC như: “Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hành chính”, Tổ công tác ISO 9001:2008, Tổ kiểm soát thủ tục hành chính.

Riêng trong năm 2017, Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng đã trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính cho 38 thủ tục và bãi bỏ 32 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do ngành quản lý; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị Quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 Quy định về tổ chức, hoạt động về tiêu chí của Nhà Văn hóa- Khu Thể thao ấp. Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực hiện quy định về tổ chức, hoạt động về tiêu chí của Trung tâm Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và DU lịch quy định về tiêu chí của Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường, thị trấn.

Về việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thực hiện CCHC của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch thực hiện CCHC của Sở. Để tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC, Sở đã tập trung thực hiện ban hành công văn hướng dẫn các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC tại đơn vị. Định kỳ hàng quý, 6 tháng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự trù kinh phí thực hiện công tác CCHC; trong đó có kinh phí tuyên truyền CCHC, kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, kinh phí khen thưởng v.v..

Chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm; niêm yết và đăng tải công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên cổng thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ thực hiện thủ tục hành chính. Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Triển khai xây dựng các phương án tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác tuyên truyền CCHC, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực, trong năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi sáng tác tranh cổ động CCHC, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác CCHC.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra CCHC của Sở lồng ghép kiểm tra CCHC với kiểm tra công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc, nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém và kịp thời chấn chỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó, Sở sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, từ đó có giải pháp khắc phục chấn chỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC; gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu phấn đấu nâng bậc xếp hạng cải cách hành chính của Sở từ hạng khá trở lên.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Công tác cải cách hành chính Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương đạt nhiều kết quả khả quan
        Bullet  Bình Phước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
        Bullet  Ninh Thuận nâng cao công tác cải cách hành chính trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Yên Bái xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Một vài kết quả trong Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Tiền Giang năm 2017
        Bullet  Tổng cục TDTT tổ chức tập huấn về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
 

opera fix