16:59 Thứ Ba, 23/07/2019
Cải cách hành chính
opera fix
    
opera fix
Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh với kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
18 Tháng Ba 2019 13:02:00 GMT+7
Xác định rõ công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời đôn đốc triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm của cách hành chính; gắn cải cách hành chính với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và cải thiện môi trường, đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, giảm chi phí, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 sẽ tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và tổ chức chỉ đạo, điều hành. Trong công tác cải cách thể chế sẽ tập trung tham mưu xây dựng, ban hành các VBQPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những văn bản không phù hợp.

Tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động của Ngành trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực quản lý.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, tính minh bạch và tiếp cận thông tin. Thường xuyên cập nhật VBQPPL có quy định về thủ tục hành chính để kịp sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC theo quy định. Triển khai tổ chức thực hiện các TTHC đã công bố công khai. Thực hiện tốt chính quyền điện tử; duy trì 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành thực hiện tại Trung tâm Hành chính công; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6262/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành hố trục thuộc trung ương trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đã được công bố; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc Sở trên Công Thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở. Đăng tải đầy đủ nội dung các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của Sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp truy cập, áp dụng. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao được thực hiện trước và đúng hẹn.

Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cũng tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT, Trung tâm Lặn và Thể thao dưới nước. Cùng với đó, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 108/2014/NQ-CP và theo Đề án 25 về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy biên chế gắn với kiện toàn bộ máy của các phòng, đơn vị trực thuộc phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm cho mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị đều có các quy định điều chỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính 2019 được tập trung triển khai đó là việc xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, trong năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh sẽ đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có trình độ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện công vụ cho cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa và thể thao; tập trung đào tạo, bời dưỡng theo các nội dung về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức của ngành, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của người cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh tài chính công; đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính. Thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm tài sản công, quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế thi đua khen thưởng,...

Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ quản lý hành chính nhà nước năm 2019; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác qua đường truyền mạng bằng văn bản điện tử. Tập trung thực hiện hiện đại hóa công sở, trang thiết bị cơ sở vật chất, phòng làm việc, thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công việc; Triển khai phương pháp đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công. Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến thông qua các hội nghị, hướng dẫn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch trong lính vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động của cơ quan. Thực hiện sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng, là cở sở xét thi đua khen thưởng và đánh giá cán bộ công chức. Kiện toàn, bố trí công chức làm đầu mối công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt chính sách tiền lượng, thu nhập tăng thêm để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ có chất lượng và hiệu quả.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Sở VHTTDL Tuyên Quang: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính 2019
        Bullet  Tác động của công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực VHTTDL tại Bạc Liêu
        Bullet  Cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại Sở VHTTDL Vĩnh Long
        Bullet  Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Sở VHTTDL Đăk Lăk năm 2019
        Bullet  Sở VHTTDL Ninh Bình tăng cường công tác cải cách hành chính
        Bullet  Chuyển biến trong cải cách hành chính ở ngành VHTTDL Tây Ninh
        Bullet  Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL Bình Thuận: cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt
        Bullet  Sở VHTTDL Thanh Hóa trong công tác cải cách hành chính
        Bullet  Sở VHTTDL Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thủ tục cải cách hành chính
 

opera fix