19:19 Thứ Ba, 17/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Tổng cục TDTT ban hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
08 Tháng Sáu 2018 16:45:00 GMT+7
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chống lãng phí trong năm 2018, thông qua thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã ký ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Thể dục Thể thao năm 2018 theo Quyết định số 733/QĐ-TCTDTT.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 là bước đột phá quan trọng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, thời gian và nhân lục tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong lĩnh vực Thể dục Thể thao; trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày.

Theo chương trình trong thời gian tới Tổng cục TDTT sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý; Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khi phân bổ dự toán, đảm bảo chi theo dự toán được giao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị để công chức, viên chức, người lao động hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chinhsachs, pháp luật của Nhà nước và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và các khoản có tính chất lương.Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực lãng phí.

Chống lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong cơ quan nhà nước. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, 4 nhóm giải pháp đã được đưa ra để thực hiện mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thực, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, tuyên truyền sâu, rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin của Tổng cục TDTT đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đối với các đơn vị thuộc Tổng cục TDTT; tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế- xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp.

Thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội; rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu đề xuất và quyết định chủ trương đầu tư, tránh việc các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phân loại dịch vụ công theo mức độ thiết yếu của từng loại dịch vụ, đảm bảo việc tổ chức và cung ứng dịch vụ công chuyển từ vai trò cung ứng trực tiếp sang kiến tạo và hỗ trợ thị trường dịch vụ công phát triển.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán các dự án đầu tư và chất lượng công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước; tăng cương công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Kiểm tr, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hàng Quý, hàng năm, tất cả các đơn vị dự toán các cấp, các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục TDTT phải lập báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị mình.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
        Bullet  Tổng hợp ý kiến đại biểu quốc hội vào Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT
        Bullet  Công đoàn Tổng cục TDTT tổ chức gặp mặt các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
        Bullet  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục, thể thao đệ trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
        Bullet  Hội nghị triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022"
        Bullet  Ngành VHTTDL: cơ hội và thách thức trước cách mạng 4.0
        Bullet  Bộ VHTTDL và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp thúc đẩy các phong trào Toàn dân đoàn kết
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT
        Bullet  BCH Công đoàn Tổng cục TDTT tổ chức Hội nghị lần thứ III
        Bullet  Bộ VHTTDL họp báo về Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam”
 

opera fix