05:17 Thứ Năm, 19/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả hơn nữa NQ 33-NQ/TW
18 Tháng Bảy 2018 10:38:00 GMT+7
Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện NQ 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL để nghe báo cáo về công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết cho đến thời điểm này.

Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện NQ 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Theo đó, Chính phủ đã phân công các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL triển khai thực hiện các nhiệm vụ bao gồm 6 nhiệm vụ và giải pháp chung, 21 Đề án, nhiệm vụ cần xây dựng (18 nhiệm vụ Bộ chủ trì, 3 nhiệm vụ phối hợp), 9 chương trình nhiệm vụ thường xuyên, 31 đề án, quy hoạch đã được duyệt tiếp tục triển khai và 3 đề án trình Chính phủ xem xét ban hành.


Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết (Ảnh: Văn Duy)

Rà soát 18 nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì, hiện đã có 5 nhiệm vụ hoàn thành đó là: Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 – 2020; Để án xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Du lịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Để thực hiện hiệu quả NQ 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, cách đây hai năm Bộ VHTTDL đã ban hành chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết này. Theo đó, nội dung của chương trình này hướng đến là xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân-thiện-mỹ, trí tuệ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tố quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát triển thể dục, thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao thành tích thế thao. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng và tính chuyên nghiệp cao. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Khai thác hiệu quả, bền vững các di sản văn hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Văn Duy)
Chương trình hành động gồm 06 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đến nay, sau một thời gian triển khai, thực hiện đã có những nội dung, nhiệm vụ  Bộ VHTTDL hoàn thành và vẫn còn những nhiệm vụ đang thực hiện. Về việc này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc thiện yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo về chất lượng cũng như tính hiệu quả.

Về các nhiệm vụ chưa thực hiện, cụ thể như Đề án tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, hay đề án xây dựng văn hóa trong tuân thủ luật pháp do Bộ VHTTDL đồng chủ trì với Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Bộ trưởng giao, yêu cầu Vụ Gia đình, Vụ pháp chế khẩn trương xây dựng phương án phối hợp thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện được hiệu quả.

Cùng với đó, đối với các nhiệm vụ khác còn chưa thực hiện xong như: việc xây dựng Luật sở hữu trí tuệ, Luật tài trợ, hiến tặng trong lĩnh vực văn hóa, vì vẫn còn thiếu cơ sở để xây dựng nên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Vụ Pháp chế báo cáo chi tiết và tiếp tục hoàn tất, sưu tầm, tham khảo các ý kiến của các nhà khoa học, chuyên môn để việc xây dựng các luật này sớm được ban hành. 

N.H

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng
        Bullet  Công tác CCHC đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành VHTTDL
        Bullet  Thường trực Chính phủ nhất trí chủ trương đăng cai SEA Games 31
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số
        Bullet  Bộ VHTTDL tập trung triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL họp báo thường kỳ Quý II/2018
        Bullet  Tổng cục TDTT sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
        Bullet  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Quốc tế Hạnh phúc
        Bullet  Tổng cục TDTT đạt nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2018
 

opera fix