22:52 Thứ Tư, 18/09/2019
Tin tức - Sự kiện ngành
opera fix
    
opera fix
Công tác thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ VHTTDL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
10 Tháng Tư 2019 16:48:00 GMT+7
Sáng nay 10/4, tại Hà Nội đoàn cán bộ Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã có buổi kiểm tra làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Phát biểu chào mừng đoàn kiểm tra Trung ương đã tới làm việc tại Bộ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng: trong 5 năm qua, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW đạt hiệu quả cao. Hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan kịp thời có sự đầu tư, chỉnh sửa những việc trực tiếp liên quan đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ văn hóa Thể thao Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Y Trang)
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã báo cáo về tình hình triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, báo cáo nêu rõ trong 05 năm qua lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt dược nhiều thành tựu quan trọng. Tư tưởng, đạo đức và lối sống – lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động quần chúng tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào Thể dục Thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi, xây dựng lối sống lành mạnh, hình thành và bồi dưỡng các phẩm chất, nhân cách con người.  

Hệ thống pháp luật ngành được tiếp tục hoàn thiện, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân. Văn học, nghệ thuật đã cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia cuộc đấu tranh lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, thoái hóa về nhân cách, đời sống và đạo đức trong một bộ phận xã hội. Lực lượng văn nghệ sĩ và văn nghệ các dân tộc thiểu số có bước phát triển….

Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị, trong đó đặc biệt là các di sản được UNESCO ghi danh; các nghệ nhân được tôn vinh, được hưởng các chính sách hỗ trợ, công tác xã hội hóa được tăng cường và thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức sôi nổi, góp phần làm cho các hoạt động này trở thành một trong những kênh quan trọng trong công tác đối ngoại của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Y Trang)
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 05 năm qua, công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn biểu hiện những hạn chế nhất định như: công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích cong chưa được coi trọng, có hiện tượng tận thu trong khai thác giá trị di tích. Nguồn lực đầu tư cho tu bổ, giữ gìn di sản văn hóa còn thấp. Đời sống văn hóa, thể thao của công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất còn nghèo nàn. Quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa được quan tâm quy hoạch. Kinh phí đầu tư cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật còn hạn hẹp khiến các đơn vị nghệ thuật gặp khó khăn trong hoạt động, đặc biệt là các đơn vị nghệ thuật truyền thống.  Cùng với đó, nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình còn hạn chế, năng lực đội ngũ làm công tác gia đình chưa đồng đều. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra khá phức tạp và nghiêm trọng ở một số nơi.

Để công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tiếp tục đạt được những hiệu quả tốt, thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ đặt ra tron thời gian tới về vấn đề này. Trong đó, tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vài trò của văn hóa trong đổi mới và phát triển bền vững; đổi mới tư suy lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người. Hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý Nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo vai trò kiến tạo phát triển văn hóa, xây dựng con người, tăng cường hiệu quả của các hệ thống thiết chế văn hóa. Phát triển thị trưởng văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của người tiêu dung và thị trường ngoài nước. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là những chủ thể văn hóa có bản lĩnh, sáng tạo, có khả năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế.  Tập trung nguồn lực nhà nước và các thành phần kinh tế khác đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng con người, ưu tiên nguồn lực cho vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách xã hội, đối tượng chịu thiệt thòi, cho một số loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại cần bảo tồn, phát triển. Xác lập quyền lực mền quốc gia bằng văn hóa với các chính sách phát triển hợp lý, trên cơ sở các giá trị đặc sắc, lợi thế cạnh tranh của văn hóa Việt Nam, tạo sức đề kháng trước sự gia tăng sức mạnh mền của một số quốc gia. Tập trung đổi mới, phát triển một số lĩnh vực ưu tiên để phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp quý báu, hữu ích cho công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW từ các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự hài lòng khi thấy qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức xã hội về văn hóa tiếp tục nâng lên; nhiệm vụ “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học”; Công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm thực hiện theo kế hoạch phê duyệt, góp phần chấn chỉnh các hành vi sai lệch, vi phạm quy định của pháp luật; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, các ngành tích cực phối hợp triển khai, được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện; việc xây dựng và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ấp, khu phố văn hóa” được chú trọng. Có được những chuyển biến đáng kể đó chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ đã khá kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao bản báo cáo về tình hình triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc của Bộ đã góp phần tạo nên những thành công đáng ghi nhận trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, trưởng Ban tuyên giao Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng: Trong những năm qua tổ chức bộ máy ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, các thiết chế văn hóa, thể thao dần được xây dựng và hoàn thiện. Việc bảo tồn và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội được các cấp ủy đảng quan tâm.

Chính vì vậy, để công tác thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW tiếp tục đạt được những thành công mới Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tập trung bám sát thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đã đặt ra trong thời gian tới về việc thực hiện Nghị quyết.

N.H

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Báo cáo dự thảo quyết định quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong việc tổ chức các đại hội thể thao và các giải thể thao         
        Bullet  Tổng cục TDTT ấn định sơ bộ địa điểm tổ chức các môn thi tại SEA Games 31
        Bullet  Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử
        Bullet  Thứ trưởng Lê Khánh Hải thăm và làm việc tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam
        Bullet  Tổng cục TDTT hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý I năm 2019
        Bullet  Tổng cục TDTT triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
        Bullet  Tổng cục TDTT khởi động chương trình tập thể dục giữa giờ tại công sở
        Bullet  SEA Games 31: Tổ chức tối đa 40 môn
        Bullet  Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT về công tác chuẩn bị cho SEA Games
        Bullet  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dự Lễ phát động Tết trồng cây - Xuân Kỷ Hợi 2019
 

opera fix