13:40 Thứ Hai, 14/10/2019
Góc nhìn nhà quản lý
opera fix
    
opera fix
Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện các chính sách về TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
10 Tháng Năm 2012 15:43:00 GMT+7
Sau 5 năm triển khai thực hiện các chính sách về TDTT dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã bước đầu có tác động tốt đến phong trào TDTT ở cơ sở. Tuy nhiên, chương trình cũng bộc lộ những khó khăn bất cập trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Khó khăn lớn nhất là thiếu kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ tập luyện, thi đấu và tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới.

Theo quy định, kinh phí để làm việc này do ngân sách địa phương đảm bảo, mà những địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chưa thể có đủ kinh phí để thực hiện. Điều đó, đòi hỏi Chính phủ phải có những chính sách hỗ trợ đặc thù cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phát triển TDTT.

Bước vào thời kỳ mới đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách đồng bộ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có TDTT như:

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020:

“ Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa”…“Hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa và thể thao trên địa bàn xã. Đến năm 2015 có 30% số xã có nhà văn hóa xã, thôn đạt chuẩn, đến 2020 có 75% số xã đạt chuẩn”.

-Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020: “Xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao tại các thôn, bản và xã; ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển thể dục thể thao ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số”, “Đưa công tác sưu tầm, thống kê phân loại các trò chơi vận động dân gian trong các lễ hội truyền thống hàng năm của các dân tộc thiểu số thành một nội dung của nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam; lựa chọn một số trò chơi vận động dân gian để đề xuất đưa vào thi đấu trong hệ thống thi đấu giải thể thao Quốc gia; chú trọng bảo tồn và phát triển các môn võ cổ truyền dân tộc”.

Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã; quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiêu chí và nội dung phương thức hoạt động đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã.

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Điều 14.Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng dân tộc thiểu số:

1. Bảo tồn và phát triển các môn thể dục, thể thao truyền thống của các dân tộc.
2. Đầu tư xây dựng và hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện thể dục thể thao ở vùng dân tộc thiểu số.”

-Chương trình phối hợp số 252/CTPH-BVHTTDL – UBDT ngày 28/1/2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn 2011-2015; trong đó phân định rõ trách nhiệm của từng ngành để đưa Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước vào cuộc sống của đồng bào dân tộc và miền núi.

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, ấp, bản, buôn, plây, phum, sóc thuộc hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở của cả nước, trong đó quy định rõ về diện tích đất quy hoạch, quy mô xây dựng, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, nhân sự…cụ thể cho từng địa bàn, khu vực.

- Chương trình phối hợp 3127/CTPH-HND-BVHTTDL giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2009 - 2014; Phối hợp với các cấp Hội Nông dân tổ chức lấy ý kiến hội viên, nông dân tham gia, góp ý vào việc xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

- Quyết định số 1053/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: “ Ban hành các quy chuẩn về quy hoạch đất đai cho thể dục, thể thao; tăng cường đầu tư xây dựng các sân chơi bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, cụm thôn - bản, thôn, bản”.

Đặc biệt là ngày 18 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2406/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015 trong đó có dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cấp huyện ở những huyện đặc biệt khó khăn và xây dựng thiết chế văn hoá, sân tập thể thao cấp xã và cấp các làng xã, thôn, bản, buôn đảm bảo theo đúng tiêu chí nông thôn mới.

Những chính sách đầu tư, khuyến khích, hỗ trợ phát triển thể dục thể thao đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên đây của Đảng và Nhà nước ta đã và đang trực tiếp rút ngắn sự cách biệt về mọi mặt giữa vùng miền, dân tộc thiểu số với vùng đồng bằng, miền núi.

Vũ Trọng Lợi

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Chính sách TDTT dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
        Bullet  Thể thao Việt Nam - năm đầu thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW
        Bullet  Những nhiệm vụ của Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020
        Bullet  Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020
        Bullet  Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Mỗi phụ nữ là một bông hoa đẹp
        Bullet  Bệnh viện Thể thao Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn
        Bullet  Năm 2012, Thể thao Việt Nam hướng đến các sân chơi mang tầm thế giới
        Bullet  Phát triển TDTT quần chúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: những nhiệm vụ cần triển khai
        Bullet  Phát triển TDTT quần chúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng
        Bullet  Asean Para Games lần thứ VI: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam đã sẵn sàng
 

opera fix