19:45 Thứ Hai, 21/10/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Công bố tiêu chuẩn mới về chức danh giáo sư, phó giáo sư
17 Tháng Chín 2018 15:23:00 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn , thủ tục xét công nhận
đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS (Ảnh: TH)

Ngoài 5 tiêu chuẩn chung, ứng viên đạt chuẩn giáo sư phải có 9 tiêu chuẩn riêng, phó giáo sư có 8 tiêu chuẩn riêng. Điểm khoa học quy đổi cho các ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học sức khỏe tăng lên so với dự thảo đưa ra trước đó. Hội đồng ngành được quy định rõ là bộ phận chuyên môn của Hội đồng giáo sư Nhà nước.

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Ứng viên GS ngoài đạt tiêu chuẩn chung, đã có thời gian được bổ nhiệm chức danh PGS đủ 3 năm trở lên, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở.

Trong trường hợp ứng viên đã được bổ nhiệm chức danh PGS nhưng chưa đủ 3 năm và không đủ số giờ chuẩn giảng dạy tại Khoản 3, Điều 4 theo Quyết định thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học..

Ứng viên giáo sư đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo từ trình độ đại học trở lên hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ phù hợp với ngành, chuyên ngành khoa học đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư được Hội đồng khoa học do người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc cơ quan có thẩm quyền thẩm định và đưa vào sử dụng.

Về công bố khoa học, Quyết định đưa ra lộ trình với 2 mốc thời gian khác nhau. Ứng viên phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật...

Trong trường hợp ứng viên không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 2 trong số các công trình khoa học nêu trên và 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 2 trong số các công trình khoa học nêu trên và 1 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Từ ngày 1/1/2020, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 5 bài báo khoa học (và) hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích...

Trong trường hợp ứng viên không đủ công trình khoa học thì phải có ít nhất 3 trong số các công trình khoa học và 2 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 3 trong số các công trình khoa học nêu trên và 2 sách chuyên khảo phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Ứng viên giáo sư phải chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Trong trường hợp ứng viên không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản này thì được thay thế bằng bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích…Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thay thế bằng 1 bài báo khoa học hoặc công trình khoa học tại khoản này.

Ứng viên hướng dẫn chính ít nhất 2 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Nếu không hướng dẫn đủ nghiên cứu sinh thì được thay thế bằng bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích...Trong đó hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh được thay thế bằng 3 bài báo khoa học hoặc công trình khoa học.

Bài báo khoa học quy định là bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Về điểm khoa học quy đổi, ứng viên giáo sư phải có ít nhất 20 điểm quy đổi. Trong đó, có ít nhất 5 điểm được thực hiện trong ba năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học sức khỏe phải có ít nhất 12 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 3 điểm công trình khoa học tính từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, trong đó có ít nhất 1,5 điểm tính từ biên soạn giáo trình hoặc sách chuyên khảo.

Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 8 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện thi đấu thể thảo;  5 điểm công trình khoa học tính từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, trong đó có ít nhất 2,5 điểm tính từ biên soạn giáo trình hoặc sách chuyên khảo.

Ứng viên không đủ số điểm quy định thì được thay thế bằng điểm quy đổi từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp khoa học, công nghệ hữu ích; tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

Ứng viên PGS ngoài đạt tiêu chuẩn chung, phải có bằng tiến sĩ đủ 3 năm trở lên kể từ ngày ký quyết định cấp bằng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ; Có ít nhất 6 năm, trong đó phải có 3 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Trong trường hợp ứng viên không đủ 6 năm và không đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định tại Khoản 3, Điều 4 Quyết định này thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế tại khoản 8 điều này.

Về công bố kết quả nghiên cứu khoa học, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện thi đấu thể thao.

Nếu không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 1 trong số các công trình nêu trên và 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 1 trong số các công trình nêu trên và 1 sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 1 trong số các công trình nêu trên và 1 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Từ ngày 1/1/2020, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích...Trong trường hợp không đủ công trình khoa học quy định thì phải có ít nhất 2 trong số các công trình nêu trên và 1 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản hoặc có ít nhất 2 trong số các công trình nêu trên và 1 sách chuyên khảo do một nhà xuất bản có uy tín xuất bản.

Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Ứng viên không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản này thì được thay thế bằng 1 bài báo khoa học hoặc một số trong các công trình, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Hướng dẫn ít nhất 2 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 1 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Đối với ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 1 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sĩ nội trú được tính như hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ. Ứng viên không hướng dẫn đủ học viên hoặc nghiên cứu sinh thì thay thế bằng công trình khoa học quy đổi. Hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ được thay thế bằng 1 trong số các công trình: bài báo khoa học khoa học, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích...

Theo quyết định, bài báo quy định là bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín từ sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Điểm quy đổi khoa học đối với ứng viên PGS  như sau:  Ứng viên phải có ít nhất 10 điểm công trình khoa học quy đổi, trong đó có ít nhất 2,5 điểm công trình khoa học được thực hiện trong 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học sức khỏe phải có ít nhất 6 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 4 điểm công trình khoa học tính từ các bài báo khoa học hoặc giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện thi đấu thể dục thể thao quốc gia, quốc tế.

Thành viên Hội đồng giáo sư phải có kết quả nghiên cứu công bố quốc tế trong 5 năm trở lại

Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành, Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành sẽ là Bộ phận chuyên môn của Hội đồng giáo sư Nhà nước. Chủ tịch hội đồng giáo sư Nhà nước quyết định thành lập và bổ nhiệm thành viên theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư Nhà nước do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Giúp Hội đồng giáo sư Nhà nước xác định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu của ứng viên theo từng chuyên ngành;

Tổ chức thẩm định hồ sơ của ứng viên và kết quả xét của Hội đồng giáo sư cấp cơ sở đề nghị xét công nhận tiểu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tổng hợp kết quả và báo cáo Hội đồng giáo sư nhà nước.

Giúp Hội đồng giáo sư Nhà nước xét hủy bỏ công nhận chức danh hoặc hủy bỏ công nhận tiêu chuẩn đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nai, tố cáo việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Để là thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, tiêu chuẩn của ứng viên là người có uy tín chuyên môn khoa học cao, có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc xuất bản ở nhà xuất bản có uy tín trong 05 (năm) gần đây.

Sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh; có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước phải có chức danh giáo sư; trường hợp khác do Thủ tướng quyết định. Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở phải có chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đang tham gia đào tạo, bồi dưỡng và quản lý từ trình độ đại học trở lên.

Cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi

- Đối với bài báo khoa học:
1. Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có mã số ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI) và danh mục Scopus do Hội đồng giáo sư Nhà nước quy định được tính từ 1 đến 2 điểm. Bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có hệ số ảnh hưởng hoặc hệ số trích dẫn vượt trội được cộng thêm tối 50% số điểm quy đổi tối đa trên.
2. Một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học có mã ISSN. không thuộc danh mục ISI và Scopus: có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 1,0 điểm; không có xuất bản trực tuyến được tính tối đa đến 0,75 điểm.
- Cách tính điểm quy đổi đối với kết quả ứng dụng khoa học công nghệ:
1. Mỗi kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế được tính từ 1 đến tối đa 3 điểm.
2. Mỗi giải pháp hữu ích ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội được tính từ 1 đến tối đa 2 điểm.
3. Mỗi tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, kiến trúc, chương trình biểu diễn) thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia được tính tối đa đến 1,0 điểm, nếu đạt giải thưởng quốc tế được tính tối đa đến 1,5 điểm. Cách tính điểm quy đổi đối với sách phục vụ đào tạo:
1. Một (01) sách chuyên khảo được tính tối đa đến 3,0 điểm.
2. Một (01) giáo trình được tính tối đa đến 2,0 điểm.
3. Một (01) sách tham khảo được tính tối đa đến 1,5 điểm.
4. Một (01) sách hướng dẫn được tính tối đa đến 1,0 điểm. Từ điển chuyên ngành được tính điểm như sách hướng dẫn.
5.  Sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản được cộng thêm 25% số điểm quy đổi, chương sách đó.
6. 1  chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản được tính tối đa 1 điểm.

An An

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  NCS Lê Vương Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Đỗ Xuân Duyệt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Đỗ Thế Hồng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện
        Bullet  NCS Đỗ Thị Tươi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  NCS Trần Văn Thạch bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  Hội thảo đề án, tuyển chọn đào tạo tài năng trong lĩnh vực Thể thao thành tích cao đến năm 2030 và tầm nhìn 2035
        Bullet  NCS Nguyễn Trọng Hổ bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Giáo dục học
        Bullet  NCS Nguyễn Văn Thạch bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường
        Bullet  Hội thảo khoa học “Xây dựng sản phẩm chủ lực của Bộ VHTTDL trong xu hướng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
        Bullet  Tuyển chọn tài năng lĩnh vực TDTT và mô hình đào tạo thể thao thành tích cao một số quốc gia trên thế giới
 

opera fix