16:55 Thứ Tư, 18/09/2019
Khoa học công nghệ
opera fix
    
opera fix
Ứng dụng và phát triển CNTT để phát triển xã hội(03/10/2005)
03 Tháng Mười 2005 15:44:00 GMT+7
Công nghệ thông tin là cơ sở hạ tầng thông tin cho phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế, đồng thời là nền tảng cho việc hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu và là động lực quan trọng nhất để tiếp tục đẩy mạnh các quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cải cách hành chính và chủ động hội nhập quốc tế.

Việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trên cơ sở hợp tác và tiếp nhận công nghệ mới đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng, kết hợp nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực CNTT theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế để CNTT được sử dụng có hiệu quả trong hoạt động điều hành, quản lý, sản xuất kinh doanh đã và đang trở thành một lĩnh vực quan trọng của đất nước. Công nghệ thông tin là cơ sở hạ tầng thông tin cho phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế, đồng thời là nền tảng cho việc hội nhập kinh tế khu vực toàn cầu và là động lực quan trọng nhất để tiếp tục đẩy mạnh các quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cải cách hành chính và chủ động hội nhập quốc tế.

Chiến lược phát triển ngành Công nghệ thông tin trong thời gian tới tập trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành và hướng xây dựng Công nghệ thông tin trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng môi trường pháp lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin là một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình trọng điểm Quốc gia về ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đã tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho phát triển Công nghệ thông tin trên cơ sở ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại, phát triển nguồn nhân lực đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu cơ bản về thông tin trong quản lý nhà nước trong các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần chuẩn bị cho đất nước bước vào hội nhập kinh tế trong khu vực và tiến tới nền kinh tế tri thức.

Để thực hiện những mục tiêu đó công nghệ thông tin phải hướng vào các lĩnh vực quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quản lý điều hành của các hoạt động hành chính, sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Phát triển CNTT theo hướng xã hội hoá, tạo điều kiện và khuyến khích mọi tổ chức và cá nhân phát triển CNTT.
Nâng cao nhận thức về CNTT cho các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt chú trọng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, công chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển Khoa học công nghệ.
Đào tạo nguồn nhân lực cho CNTT, mở rộng các hình thức đào tạo, phát triển nhanh việc đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục đào tạo. Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đưa công nghệ thông tin thành một công cụ đắc lực phục vụ cho chương trình cải cách hành chính và hoạt động quản lý nhà nước.
Chúng ta phải hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin như: cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị và chính sách của Đảng và nhà nước về CNTT thành các văn bản, xây dựng và ban hành các quy định về sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và quản lý nhà nước, để việc quản lý nhà nước thuận tiện, nhanh, chính xác.
Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về Công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin cho các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân.
Trong tương công nghệ thông tin là một lĩnh vực phát triển ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, muốn giúp cho nền kinh tế phát triển, sánh kịp với các nước khác trong khu vực, chúng ta phải phổ cập rộng rãi công nghệ thông tin đến mọi tầng lớp người dân, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Thu Hương


 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước: Muốn phát triển cần có công chức điện tử giỏi.(03/10/2005)
        Bullet  CNTT động lực phát triển nền kinh tế (27/09/2005)
        Bullet  Chính phủ điện tử: Phần 2: Nhìn ra thế giới(16/09/2005)
        Bullet  Những dự án phát triển Công nghệ thông tin(12/09/2005)
        Bullet  Chính phủ điện tử: Phần I: Đề án 112 - bước đệm xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam (09/09/2005)
        Bullet  CNTT với công tác quản lý văn bản Hành chính nhà nước(07/09/2005)
        Bullet  Internet Việt Nam: Bước chuyển ngoạn mục (01/09/2005)
        Bullet  Một Đề tài cấp thiết của Ngành
        Bullet  Luật công nghệ thông tin một trong những yếu tố quyết định sự phát triển CNTT Việt Nam. (15/08/2005)
        Bullet  Chế độ ăn uống tốt nhất đối với VĐV.(08/08/2005)
 

opera fix