15:44 Thứ Ba, 24/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VH,TT&DL tích cực thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
11 Tháng Giêng 2010 08:18:00 GMT+7
Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hầu hết các đơn vị thuộc Bộ, các Sở VH,TT&DL địa phương thực hiện ngay sau khi Chính phủ và Bộ VH,TT&DL ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã ban hành Quyết định số 3550/QĐ-BVH,TT&DL về danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Đến cuối năm 2009 toàn ngành đã hoàn thành công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng. Tổng số người thuộc diện kê khai là: 2062 người, trong đó tại khối cơ quan Bộ là 376 người, tại các đơn vị trực thuộc là 1194 người, các công ty thuộc Bộ là 492 người. Hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được quản lý theo đúng quy định.

Bộ VH,TT&DL đã ban hành các văn bản về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; về danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong Ngành, trong đó có 24 vị trí phải chuyển đổi định kỳ; về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; về việc thực hiện kiểm soát thu, chi đối với các nguồn vốn viện trợ. Đồng thời, Bộ VH,TT&DL tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy của ngành theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai các thủ tục hành chính.

Vic quán trit, ph biến, tuyên truyn các quy định v thc hành tiết kim, chng lãng phí được hu hết các đơn v thuc B, các S VH,TT&DL địa phương thc hin ngay sau khi Chính ph và B VH,TT&DL ban hành Chương trình hành động v thc hành tiết kim, chng lãng phí. Căn c vào Chương trình hành động ca Chính ph và ca B, các đơn v đã xây dng và trin khai thc hin kế hoch hành động c th ca đơn v mình. Các đơn v đã kết hp các hi ngh vi các hi tho khoa hc (nếu có th) để tiết kiệm thi gian và kinh phí, áp dng hình thc giao ban trc tuyến trong t chc các hi ngh, hi tho, góp phn tiết kim chi tiêu ngân sách ca các đơn v. Bộ cũng đã quy định c th mc tiêu hao nhiên liu, du, m, thi hn bo trì đến tng đầu xe; Tiến hành rà soát các d án đầu tư, ch trin khai các d án đầu tư được b trí trong quy hoch đã được phê duyt, không đầu tư dàn tri, lãng phí; Trin khai các công tác v phòng, chng tham nhũng theo các quy định ca pháp lut v phòng, chng tham nhũng.

HKiên

 

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Một số tiêu chí về thể thao trong đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"
        Bullet  Một số kết quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước
        Bullet  Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
        Bullet  Sở VH,TT&DL phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 

opera fix