09:30 Thứ Tư, 23/10/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW
29 Tháng Ba 2018 10:32:00 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Bộ VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Kế hoạch được xây dựng nhằm xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ VHTTDL để các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP cũng như nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ VHTTDL đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Bản Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL tới từng đơn vị, trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 137/NQ-CP bảo đảm kịp thời, hiệu quả; Lồng ghép các mục tiêu dân số, các nội dung về dân số vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tinh khi sinh, chăm sóc người cao tuổi, nâng cao chất lượng dân số.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Bộ VHTTDL giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này và báo cáo kết quả định kỳ hàng năm gửi về Vụ Gia đình. Giao Tổng cục TDTT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao và Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển thể dục, thể thao cho mọi người, tiêu chuẩn thi đua đơn vị tiên tiến về thể dục, thể thao.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân"; gắn việc chỉ đạo, phát triển phong trào thể dục, thể thao với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trong đó chú trọng Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi.

Vụ Gia đình là đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch hành động.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Nhiều quy định mới trong Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay
        Bullet  Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn khiêu vũ thể thao và Quyền anh
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo và Thể dục thẩm mỹ
        Bullet  Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness chính thức có hiệu lực từ 15 tháng 4 năm 2018
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân sư rồng và Vũ đạo Thể thao giải trí
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards&Snooker
        Bullet  Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông chính thức có hiệu lực từ 20 tháng 2
        Bullet  Thông tư mới quy định đối với những yêu cầu tập luyện và thi đấu môn Bóng bàn
        Bullet  Bộ VHTTDL ban hành Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn
        Bullet  UBTVQH thảo luận sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao
 

opera fix