12:48 Chủ Nhật, 15/09/2019
Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật
opera fix
    
opera fix
Một số kết quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước
01 Tháng Giêng 2010 09:58:00 GMT+7
Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, theo sự phân công của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ chủ trì soạn thảo 3 dự án luật, đã được Quốc hội khoá XII thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch nước ban hành Lệnh công bố ngày 03/7/2009.

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 Nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư, 05 Chỉ thị cùng nhiều Quyết định, văn bản quản lý khác.

Bên cạnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong nước, năm 2009 Chủ tịch nước đã phê chuẩn Công ước UNESCO về Bảo vệ và phát huy đa dạng văn hóa và các biểu đạt văn hóa; có thêm hai điều ước quốc tế đa phương về bản quyền tác giả có hiệu lực tại Việt Nam.

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quản lý, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Nhìn chung, công tác xây dựng pháp luật, thể chế hoá các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành trong năm qua đã được thực hiện tốt và đạt được thành tích quan trọng, tiếp tục hoàn thiện một bước hệ thống pháp luật của Ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực hoạt động của Ngành từ Trung ương đến cơ sở.

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII; đã trình Chính phủ ban hành và chờ ban hành 10 Nghị định; ban hành và liên tịch ban hành 07 thông tư phối hợp.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật, duy trì hoạt động thường xuyên của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ; tổ chức 06 hội nghị phổ biến các văn bản luật và dưới luật mới ban hành. Xây dựng Đề án tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010.

TH

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Công tác ban hành văn bản về quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Bình Phước
        Bullet  Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
        Bullet  Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ VH,TT&DL
        Bullet  Bộ VH,TT&DL ban hành quy chuẩn Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã
        Bullet  Bộ VH,TT&DL hướng dẫn khen thưởng năm 2009
        Bullet  Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
        Bullet  Bộ VH,TT&DL chỉ đạo tổ chức hoạt động ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
        Bullet  Sở VH,TT&DL phối hợp trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
        Bullet  Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL
        Bullet  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
 

opera fix