21:34 Thứ Ba, 19/02/2019
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Ngành VHTTDL Ninh Thuận tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
24 Tháng Tư 2017 10:05:00 GMT+7
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28-9-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, toàn ngành VHTTDL tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo đúng mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII nhằm quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao; tự liên hệ bản thân, đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu của bản thân, cũng như trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, thực hiện tốt Quy định về những điều Đảng viên không được làm; để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, phân loại hàng năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đến nay, sau gần 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết các đảng viên trong đảng bộ đã lĩnh hội nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn ngành. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành VHTTDL, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhận thức đúng, đủ mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Trong các nội dung quán triệt, ngành VHTTDL Ninh Thuận đã chú trọng việc triển khai để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong thực hiện xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác, có nhiều đơn vị đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các đơn vị, cơ quan thuộc Đảng bộ ngành VHTTDL tỉnh thường xuyên duy trì thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng; xem đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và trong xã hội. Đến nay, có 100% cơ quan, đơn vị duy trì việc đưa nội dung việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, ngành VHTTDL tỉnh cũng đặc biệt đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Cụ thể, Sở VHTTDL tỉnh đã tích cực trong việc chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phù hợp như: Băng rôn, bảng hiệu, hộp đèn tại khu Trung tâm hành chính tỉnh, huyện, xã; khu Quảng trường tỉnh; các điểm nút giao thông quan trọng; khu trung tâm văn hóa; trung tâm thương mại; công viên; khu vui chơi giải trí.góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong thực hiện việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần mang lại những chuyển biến sâu sắc về nhận thức cũng như hành động trong việc thực hiện và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo ngành VHTTDL tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh (Công văn số 1305-CV/TU về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị).

Theo đó, trong năm 2017, toàn Đảng bộ sẽ tập trung vào chuyên đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa". Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Căn cứ vào  nội dung chuyên đề 2017, toàn ngành VHTTDL tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa các tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của ngành đa lĩnh vực trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác với địa phương, cơ quan, đơn vị mình, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực điều chỉnh, tự điều chỉnh những vấn đề về đạo đức cá nhân… đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

HP

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Ngành VHTTDL Hải Phòng hướng tới thực hiện Chỉ thị 05/NQ-TW
        Bullet  Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05
        Bullet  Sở VHTTDL Nam Định đẩy mạnh triển khai Chị thị 05-CT/TW
        Bullet  Ngành VHTTDL Đắc Lắc: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  Sức lan tỏa từ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở ngành VHTTDL Đồng Tháp
        Bullet  Sóc Trăng: Những bài học sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
        Bullet  Ngành VHTTDL Lâm Đồng: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03- chuyển biến về nhận thức cũng như hành động
        Bullet  Những chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của ngành VHTTDL Bình Dương
        Bullet  Ngành VHTTDL Nghệ An với kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
 

opera fix