22:02 Thứ Ba, 19/02/2019
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
28 Tháng Năm 2018 10:56:00 GMT+7
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW). Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An bước đầu tổ chức thực hiện đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An đã đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ. Bước đầu đã nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là đối với người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian, cách thức tiến hành triển khai thực hiện. Một số nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cấp ủy cũng đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, nội dung gắn với nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Hằng năm bổ sung nhiệm vụ, chọn một số vụ việc, vấn đề bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết, xử lý, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện.Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với sử dụng Sổ tay làm theo gương Bác, ít nhất 6 tháng lần báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Cấp ủy lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước và chương trình công tác hằng năm của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Rà soát, bổ sung quy chế, quy định của từng cơ quan đơn vị. Ban hành các giải pháp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc, hội họp, đi cơ sở, sử dụng tài sản công. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm“sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến đạo đức công vụ gắn với thực hiện Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa cao dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, các đảng bộ, chi bộ đã kịp thời định hướng tuyên truyền tới 21 chi bộ trực thuộc gồm 265 đảng viên. Nhiều cơ quan, đơn vị đã kẻ, vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW.

Nhờ triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nghiêm túc, có chiều sâu đến từng tổ chức cơ sở đảng, trong 2 năm qua, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao đã có những thành tích được ghi nhận, biểu dương. Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể ngành; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 27 cá nhân, công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 5 tập thể. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho tập thể ngành; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể; 17 cá nhân; công nhận danh hiệu Lao động xuất sắc cho 5 tập thể và 1 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao 2 năm liền được công nhận danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII một cách kiên quyết, khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra; nêu cao hơn nữa trách nhiệm đảng viên, người đứng đầu của các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị trực thuộc, tính gương mẫu của cấp ủy đảng để quy tụ quần chúng làm theo; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

KC

Các tin đã đưa: [Trở về]
        Bullet  Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
        Bullet  Sở VHTTDL Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
        Bullet  Tuổi trẻ ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  Phụ nữ huyện Bắc Quang - Hà Giang học theo gương Bác
        Bullet  Huyện Quốc Oai đẩy mạnh tập luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại
        Bullet  Thầy trò trường ĐH TDTT Bắc Ninh học tập và làm theo gương Bác
        Bullet  Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 
        Bullet  Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
        Bullet  Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
        Bullet  Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
 

opera fix