22:10 Thứ Ba, 19/02/2019
Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
opera fix
    
opera fix
Ngành VHTTDL Tiền Giang"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" 
14/07/2017 15:42:00
Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang đã triển khai và quán triệt sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành, trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở, có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Cao Bằng đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
13/07/2017 09:50:00
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay, cùng với toàn Đảng, toàn dân, trong đó có Ngành VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã, đang nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05-CT/TW), trong toàn Đảng bộ ngành VHTTDL Cao Bằng, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình các đơn vị trực thuộc Sở. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Chỉ thị trên đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
03/07/2017 11:10:00
Với mục tiêu triển khai cụ thể các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, trước hết là người đứng đầu.
Ngành VHTTDL Bình Phước đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016
20/06/2017 15:43:00
Phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ năm 2016 đến nay ngành VHTTDL tỉnh Bình Phước tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bạc Liêu: ngành VHTTDL tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
19/06/2017 14:22:00
Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu, hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 29/12/2012 của BTV Tỉnh ủy về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành VHTTDL tỉnh Bạc Liêu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được toàn ngành tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện.
Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
26/04/2017 13:57:00
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho thấy, thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ đều đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, mỗi Quý chọn một chủ đề để sinh hoạt, thảo luận, liên hệ và làm theo tại đơn vị mình; qua đó, đánh giá việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ theo nội dung đã đăng ký “nêu gương”, “gương mẫu thực hiện”.
Ngành VHTTDL Ninh Thuận tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
24/04/2017 10:05:00
Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28-9-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, toàn ngành VHTTDL tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo đúng mục tiêu, yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
07/04/2017 09:10:00
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều dân tộc sinh sống, các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, một bộ phận người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức không đồng đều... Vượt lên những khó khăn ấy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã đặc biệt quan tâm, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ.
Ngành VHTTDL Hải Phòng hướng tới thực hiện Chỉ thị 05/NQ-TW
21/03/2017 16:14:00
Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và tự do của nhân dân. Người mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Sở Văn hóa, Thể thao Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05
14/03/2017 10:57:00
Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được các cấp ủy quan tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đang dần đi vào nề nếp. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đoàn thể. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.
Trang 2 trong 15Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Các tin đã đưa:

Lọc tin:

opera fix